Perkahwinan & Penceraian

PENDAFTARAN PERKAHWINAN

1. Apakah yang akan terjadi kepada perkahwinan-perkahwinan yang diupacarakan tidak mengikuti peruntukan-peruntukan di bawah Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 ini ?  

Sesuatu perkahwinan yang diupacarakan tidak mengikut peruntukan-peruntukan di bawah Akta adalah PERKAHWINAN   TAKSAH. Selepas tarikh penguatkuasaan Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976, Akta 164, iaitu, pada 01.03.1982 semua perkahwinan bukan Islam WAJIB didaftarkan di bawah Akta tersebut dan perkahwinan tersebut bersifat monogami.

2. Apakah maksud PERKAHWINAN MONOGAMI?

Perkahwinan Monogami bermaksud selepas tarikh kuatkuasa Akta 164, seseorang yang telah berkahwin secara sah di bawah mana-mana undang-undang tidak boleh berkahwin lagi dengan sah dengan seseorang lain semasa perkahwinan
ini masih berterusan sama ada di Malaysia atau di mana-mana negara lain.

 
3. Apakah hukuman yang dikenakan ke atas seseorang yang berkahwin lebih daripada satu?
  
Jika seseorang yang telah berkahwin dengan sah di bawah sesuatu undang-undang, agama, adat atau kelaziman
berkahwin lagi dalam masa berterusnya perkahwinan itu dan dalam hayat suami atau isteri, maka ia disifatkan sebagai
melakukan kesalahan di bawah Seksyen 494 Kanun Keseksaan.
 
4. Siapakah yang boleh mengupacarakan perkahwinan ?

Perkahwinan hanya boleh diupacarakan oleh seseorang yang telah dilantik sebagai Pendaftar Perkahwinan di bawah
Akta 164  di Jabatan Pendaftaran Negara dan pejabat perwakilan Malaysia di luar negara atau Penolong Pendaftar Perkahwinan di kuil, gereja atau persatuan.
 
5. Bolehkah seseorang yang tidak dilantik sebagai Pendaftar Perkahwinan mengupacarakan sesuatu Perkahwinan ?      
   
Tidak boleh. Adalah menjadi suatu kesalahan jika ia melakukannya dan jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan
hukuman penjara tidak lebih daripada 10 TAHUN dan DENDA tidak lebih daripada RM 15,000 (Lima Belas Ribu
Ringgit Malaysia).
 
6. Jika pihak yang ingin berkahwin atau mendaftar perkahwinan didapati memberikan butir-butir peribadi yang
    palsu, apakah hukumannya ?      
    
Jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak lebih daripada 3 tahun atau denda
tidak lebih daripada RM 3,000.00 (Tiga Ribu Ringgit) atau kedua-duanya sekali.
 
7. Bolehkah tempoh selama 21 hari untuk mempamerkan Borang Permohonan, Pemberitahuan Perkahwinan Dan
    Akuan bertulis (JPN.KC02) DIKECUALIKAN untuk perkahwinan-perkahwinan yang akan diupacarakan di pejabat
   Jabatan Pendaftaran Negara ?
   
Boleh. Pihak yang ingin berkahwin itu boleh memohon untuk mendapatkan satu lesen khas di bawah Seksyen 21(1)
Akta 164 iaitu, Permohonan Lesen Perkahwinan Tanpa Memerlukan Pemberitahuan Perkahwinan Dan
Perakuan Untuk Perkahwinan (JPN.KC01C) daripada Penguasa Pendaftar Perkahwinan di negeri  yang berkenaan.
Bayaran untuk lesen khas ini,  jika ia diluluskan, ialah RM 100.00 (Satu Ratus Ringgit Malaysia).
 
8. Bolehkah pendaftaran perkahwinan dilakukan di Persatuan / Kuil / Gereja?

Pendaftaran perkahwinan di bawah Akta 164 hanya boleh diupacarakan di Persatuan/Kuil/Gereja di mana pihak JPNM    telah melantik Penolong Pendaftar Perkahwinan. Penolong Pendaftar Perkahwinan dikeluarkan Sijil Perlantikan bagi sesuatu tempoh tertentu untuk melaksanakan pendaftaran perkahwinan di tempat yang ditetapkan dalam sijil perlantikan mengikut Akta 164 serta perlu mematuhi arahan-arahan Jabatan. Pendaftaran Perkahwinan di Persatuan/Kuil/Gereja  WAJIB diturut serta dengan pengupacaraan perkahwinan adat / agama di khalayak ramai. Tindakan akan diambil ke atas Penolong Pendaftar Perkahwinan yang hanya menjalankan pendaftaran perkahwinan sivil sahaja tanpa upacara perkahwinan mengikut adat / agama.
 
9. Bagi masyarakat Bumiputera Sabah dan Sarawak, dan Orang Asli, adakah wajib untuk mendaftarkan perkahwinan mereka di bawah Akta 164?

TIDAK. Perkahwinan yang diupacarakan di bawah adat-istiadat Anak-Anak Negeri Sabah dan Bumiputera Sarawak atau Orang Asli adalah diikhtiraf oleh Kerajaan Malaysia. Namun begitu, Sijil Berian  atau Sijil Perkahwinan Adat-istiadat yang diragui itu perlu      disahkan oleh Mahkamah Anak Negeri Sabah atau Mahkamah Adat Istiadat Sarawak atau Jabatan Hal Ehwal Orang Asli . Pasangan yang telah berkahwin di bawah adat-istiadat masing-masing TIDAK BOLEH mendaftarkan semula perkahwinan mereka itu di  bawah Akta 164 di pejabat JPNM, sebaliknya boleh mendaftarkan perkahwinan adat tersebut di bawah Ordinan Pendaftaran Perkahwinan 1952 secara sukarela. Sekiranya ada pasangan yang ingin berkahwin di bawah Akta 164 dan tidak mahu berkahwin di bawah adat-istiadat masing-masing, maka pendaftaran perkahwinan boleh dilakukan mengikut prosidur di JPNM dan semua syarat dan peraturan di bawah Akta 164 perlu dipatuhi.
 
10. Apakah tindakan yang harus diambil sekiranya salah seorang warganegara atau kedua-dua pasangan warganegara berkahwin di luar negara di bawah undang-undang sivil negara berkenaan?

Pasangan perlu membuat pendaftaran semula perkahwinan di luar negara di bawah Seksyen 31 Akta 164 sama ada di pejabat JPN yang terdekat atau di pejabat perwakilan Malaysia di luar negara. Pendaftaran semula perkahwinan ini WAJIB dilakukan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh perkahwinan di luar negara dan selepas tempoh 6 bulan akan dikenakan denda pendaftaran lewat.
 
 
PENDAFTARAN PENGESAHAN PERCERAIAN / PEMBATALAN PERKAHWINAN 
11. Apakah maksud Dekri Nisi Mutlak?
Dekri Nisi Mutlak adalah dokumen perceraian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi bagi pengesahan pembubaran sesuatu perkahwinan yang sah. Mahkamah Tinggi akan mengeluarkan dokumen Dekri Nisi terlebih dahulu dan selepas tiga (3) bulan akan mengeluarkan Dekri Nisi MUTLAK atas permohonan pemohon di mana tertera tarikh pembubaran perkahwinan berkenaan. Satu salinan  ASAL atau salinan yang diakui sah oleh Mahkamah Tinggi berkenaan perlu diserahkan kepada Bahagian Perkahwinan dan Perceraian, Ibu  Pejabat JPNM, Putrajaya untuk pengemaskinian rekod dan status perkahwinan.
 
12. Apakah yang harus dilakukan sekiranya Dekri Nisi Mutlak telah hilang dalam simpanan pemohon?

Pemohon boleh mendapatkan salinan Asal daripada peguam yang telah dilantik ataupun salinan yang diakui sah daripada Mahkamah Tinggi yang berkenaan. 
 
13. Apakah syarat-syarat yang perlu dipatuhi jika pihak yang berkahwin itu ingin membuat petisyen perceraian?

Syarat –syaratnya ialah tempoh perkahwinan mestilah telah genap dua (2) tahun. Sekiranya kedua-dua pihak yang
berkahwin itu bersetuju untuk perceraian maka mereka boleh memasukkan petisyen perceraian di Mahkamah Tinggi.
Namun, jika salah satu pihak tidak bersetuju untuk bercerai, maka rujukkan kepada Tribunal Perkahwinan di Jabatan
Pendaftaran Negara Malaysia hendaklah dilakukan terlebih dahulu
 
14. Apakah langkah yang wajar diambil jika perkahwinan diupacarakan di luar negara di bawah undang-undang
     sivil negara asing dan juga telah bercerai di Mahkamah negara asing tersebut? 
      
Bagi perkahwinan sivil yang diupacarakan di luar negara dan perceraian juga di bawah undang-undang negara
asing berkenaan, pihak warganegara Malaysia kepada perkahwinan itu perlu mendapatkan Perintah Deklarasi 
daripada Mahkamah Tinggi di Malaysia selaras dengan Seksyen 107(3) Akta 164. Walaupun perkahwinan di luar
negara itu ada didaftarkan semula di Pejabat Perwakilan Malaysia atau JPNM di bawah Seksyen 31, namun
Pendaftar Besar Perkahwinan tidak ada kuasa untuk mendaftarkan terus Dokumen Perceraian daripada Mahkamah
Luar Negara tersebut tanpa Perintah Deklarasi daripada Mahkamah Tinggi Malaysia.
 
 
TRIBUNAL PERKAHWINAN
 
15. Apakah makna Badan Pendamai?  
    
Badan Pendamai ertinya:-
sesuatu majlis yang ditubuhkan bagi maksud perdamaian oleh pihak berkuasa yang berkenaan bagi sesuatu agama, puak, kaum, atau persatuan; atau sesuatu Tribunal Perkahwinan di Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia di Negeri / Daerah; atau mana-mana badan lain yang diluluskan oleh Menteri melalui pemberitahu dalam Warta.

 

16. Siapakah yang boleh dilantik sebagai seorang Ahli Tribunal Perkahwinan?

Selain daripada pegawai dan kakitangan JPNM, pegawai-pegawai daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), ahli-ahli NGO, pesara pegawai kerajaan dan orang perseorangan yang berminat serta mempunyai kelayakan atau pengalaman dalam bidang psikologi, kaunseling dan bimbingan boleh dilantik sebagai ahli tribunal.

 

17. Dalam keadaan apakah pihak kepada perkahwinan itu TIDAK PERLU merujuk kepada Tribunal Perkahwinan?   

Pengecualian bagi rujukkan ke Tribunal Perkahwinan sekiranya:-
     
(i)   Salah satu pihak kepada perkahwinan itu telah memeluk agama Islam;
(ii)  Kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu bersetuju untuk bercerai secara persetujuan bersama.
(iii) Sipetisyen ditinggalangsung oleh suamisterinya dan ia tidak tahu di mana suamisterinya berada.
(iv) Pihak menentang itu tinggal di luar negeri dan ia tidak mungkin masuk ke Malaysia dalam tempoh 6 bulan selepas    tarikh petisyen itu.
(v)  Pihak menentang itu dikehendaki hadir di hadapan suatu badan pendamai dan telah sengaja tidak hadir
(vi) Pihak menentang itu dipenjara selama tempoh lima tahun dan lebih
(vii)Sipetisyen mengatakan bahawa pihak menentang itu menghidap adalah menghidap sakit otak yang tidak dapat diubatkan.
(ix)Mahkamah berpuas hati bahawa ada hal keadaan yang terkecuali yang menyebabkan rujukkan kepada suatu badan pendamai tidak praktik

18. Bagaimanakah cara merujukkan masalah kepada Tribunal Perkahwinan di pejabat Jabatan Pendaftaran
     Negara (JPN)?  
    

Sipetisyen perlu memasukkan permohonan di pejabat JPN yang terdekat. Sekiranya kedua-dua pihak menetap di
kawasan yang berlainan, maka permohonan Tribunal Perkahwinan hendaklah dimasukkan di pejabat JPN tempat
tinggal bersama akhir sekali
. Pemohon dikehendaki melengkapkan dan menandatangani sendiri Borang JPN.KC14
dan menyerahkannya ke kaunter Bahagian Perkahwinan dan Perceraian, JPN.

 

19. Apakah tindakan yang harus diambil selepas tempoh 6 bulan Tribunal Perkahwinan tamat?

 Sekiranya pihak Tribunal Perkahwinan gagal mendamaikan pasangan yang merujuk itu, maka Perakuan (JPN.KC29)
akan dikeluarkan kepada pasangan tersebut. Perakuan tersebut hendaklah diserahkan bersama permohonan 
perceraian di mahkamah jika ada. Jika pasangan dapat kembali berdamai atau ingin membatalkan permohonan, maka pemohon hanya perlu melengkapi dan menandatangani Surat Pembatalan/Tarik Balik/Damai (JPN.KC28)

 

SURAT PENGESAHAN TARAF PERKAHWINAN
 
20. Mengapakah Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan hanya dikeluarkan di Ibu pejabat, Jabatan Pendaftaran     Negara, Putrajaya dan bukannya di cawangan Negeri?

Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan dikeluarkan kepada warganegara Malaysia yang ingin berurusan rasmi di luar    negara sama ada untuk bekerja, belajar, berkahwin, pembelian hartanah atau semakkan pihak-pihak berkuasa di luar negara. Surat itu WAJIB disahkan oleh pihak Bahagian Konsular, Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) di Putrajaya sebelum boleh digunapakai di luar negara. Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan dikeluarkan oleh Pendaftar Besar Perkahwinan di Ibu pejabat JPN Putrajaya sebagai penjaga rekod perkahwinan bagi warganegara bukan Islam di seluruh Malaysia.

 

Sekiranya terdapat soalan lain sila membuat pertanyaan melalui e-Pertanyaan (sistem SISPAA JPN) di http://jpn.spab.gov.my