Perkahwinan

Permohonan Perlantikan Sebagai Penolong Pendaftar Perkahwinan

Print Friendly and PDF

Permohonan ini adalah bagi ahli-ahli jawatankuasa gereja, kuil dan persatuan kaum yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Penolong Pendaftar Perkahwinan bagi mengupacara dan mendaftarkan perkahwinan mengikut agama atau adat di premis seperti dinyatakan di dalam sijil perlantikan.

1.    Pemohon adalah terdiri dari Ahli Jawatankuasa Gereja, Kuil dan Persatuan Kaum yang mengendalikan hal-ehwal agama atau adat kaum tertentu yang disokong oleh Jawatankuasa Pertubuhan berkenaan.

2.    Pemohon dilantik secara sukarela dan disifatkan sebagai seorang penjawat awam serta tertakluk di bawah Kanun Keseksaan.

3.    Permohonan perlu dikemukakan di pejabat JPN dalam daerah berkenaan.

1. Borang JPN.KC16 dilengkapkan (ASAL)
2. Tiga (3) keping gambar terkini pemohon berukuran pasport
3. Salinan MyKad  pemohon
4. Salinan Sijil Pendaftaran Pertubuhan (Gereja / Kuil / Persatuan).
5. Salinan dokumen Bukti kelulusan pindaan nama, alamat dan Perlembagaan (jika berkaitan)
6. Salinan Perlembagaan Pertubuhan (jika berkaitan)
7. Senarai Ahli Jawatankuasa Gereja / Kuil / Persatuan semasa
8. Salinan Penyata Kewangan Tahunan Tiga Tahun Terkini untuk Persatuan sahaja
9. Salinan Sijil Akademik tidak kurang daripada kelulusan MCE /  SPM / SPMV

(Lulus subjek Bahasa Melayu) (untuk PERMOHONAN BARU SAHAJA)

10. Had umur tidak melebihi 70 tahun
11. Bukan seorang Pesuruhanjaya Sumpah.
12. Gambar-gambar dilekatkan pada kertas saiz A4: (ASAL)

12.11  Frontage’ premis.
12.2  Ciri-ciri keselamatan premis (pintu dan tingkap berjeriji).
12.3  Kabinet besi berkunci untuk menyimpan dokumen terkawal.

13. Permohonan perlanjutan mestilah dihantar kepada pejabat JPN di daerah berkenaan sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tarikh tamat perlantikan.
14. Nota: (a) Semua salinan fotostat dokumen perlu disahkan oleh Pendaftar Perkahwinan dengan menurunkan tandatangan, nama, jawatan dan cop rasmi.

(b) Tiada caj atau bayaran boleh dikenakan ke atas pasangan perkahwinan untuk pengupacaraan serta pendaftaran perkahwinan yang dijalankan secara sukarela oleh penolong pendaftar perkahwinan.

Percuma

1.    Semua salinan fotostat dokumen perlu disahkan oleh Pendaftar Perkahwinan dengan menurunkan tandatangan, nama, jawatan dan cop rasmi.
2.    Tiada caj atau bayaran boleh dikenakan ke atas pasangan perkahwinan untuk pengupacaraan serta pendaftaran perkahwinan yang dijalankan secara sukarela oleh Penolong Pendaftar Perkahwinan.
3.    Pengupacaraan dan pendaftaran perkahwinan tidak boleh dijalankan di luar premis yang diluluskan sepertimana dinyatakan di dalam sijil perlantikan.

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan . Bagi urusan , sila gunakan borang asal

JPNKC16 – Borang Permohonan Perlantikan Sebagai Penolong Pendaftar Perkahwinan

Read more...

Permohonan Rujukan Ke Tribunal Perkahwinan

Print Friendly and PDF

Permohonan oleh seseorang yang bukan berugama Islam untuk merujuk kesulitan hal ehwal perkahwinan kepada tribunal perkahwinan bagi tujuan pendamaian.

Pemohon dikehendaki hadir ke kaunter JPN mengikut daerah tempat tinggal bersama terakhir  pasangan untuk mengemukakan permohonan.

Permohonan dikemukakan melalui pihak ketiga tidak diterima

1.    Borang JPN.KC14 dilengkapkan.

2.    MyKad  pemohon.

3.    Pasport ASAL dan salinan fotostat di dalam mukasurat yang mengandungi maklumat diri serta tarikh ketibaan terkini ke Malaysia bagi bukan warganegara Malaysia.

4.    Daftar Perkahwinan ASAL serta salinan fotostatnya.

5.    Dokumen sokongan sebagai bukti, jika berkaitan.

1.    RM2.00 bagi bayaran permohonan.

2.    RM20.00 jika Perakuan Tribunal JPN.KC29 dikeluarkan.

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan . Bagi urusan , sila gunakan borang asal

JPNKC14 – Borang Permohonan Rujukan Ke Tribunal Perkahwinan

Read more...

Kaveat

Print Friendly, PDF & Email

Kaveat adalah satu permohonan bantahan ke atas sesuatu permohonan perkahwinan di pejabat Jabatan Pendaftaran Negara atau di Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negeri sebelum perakuan perkahwinan dikeluarkan.

1.    Pemohon wajib hadir di kaunter JPN atau di Pejabat Perwakilan  Malaysia di luar negeri berkenaan di mana permohonan perkahwinan sedang dipamerkan.

2.    Kaveat hanya boleh dibuat sekiranya terdapat permohonan perkahwinan diterima dan sebelum Perakuan Untuk Perkahwinan dikeluarkan oleh Pendaftar Perkahwinan.

3.    Pemohon kaveat perlu memahami bahawa kaveat tidak boleh dikemukakan sewenang-wenangnya tanpa bukti yang kukuh dan alasan yang munasabah selaras dengan peruntukan undang-undang yang menyatakan:
Seksyen 20(7) , Akta 164:
“Jika Mahkamah Tinggi menetapkan alasan-alasan bantahan itu sebagai dangkal dan sebagai tidak sepatutnya menghalang pengeluaran perakuan untuk perkahwinan maka orang yang menyerahkan kaveat itu adalah bertanggung membayar kos bagi semua langkah-langkah pembicaraan berhubung dengannya dan gantirosak yang akan dituntut melalui guaman atau tindakan oleh pihak yang terhadap perkahwinannya kaveat itu diserahkan”

1.    Borang JPN.KC04 dilengkapkan.

2.    MyKad.

3.    Pasport ASAL serta salinan fotostat maklumat diri serta tarikh ketibaan terkini ke Malaysia di dalam paspot bagi warganegara asing.

4.    Dokumen sokongan lain sebagai bukti bantahan (jika berkaitan).

RM20.00 bagi bayaran permohonan.

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan . Bagi urusan , sila gunakan borang asal

JPN.KC04 – Borang Kaveat Perkahwinan

Read more...

Permohonan Pembetulan Kesilapan Dalam Daftar Perkahwinan

Print Friendly and PDF

Permohonan ini adalah untuk memperbetulkan kesilapan di dalam daftar perkahwinan.

  1. Permohonan ini hanya untuk memperbetulkan kesilapan yang berlaku pada masa pendaftaran perkahwinan dijalankan.

 

 1. Pemohonan boleh dikemukakan di mana-mana kaunter JPN atau jika melalui pos perlu dialamatkan kepada:Ketua Pengarah
  Jabatan Pendaftaran Negara
  (Bahagian Perkahwinan dan Perceraian)
  No. 20, Persiaran Perdana
  Presint 2
  62551 PUTRAJAYA.(Jika permohonan dihantar melalui pos, alamat surat menyurat yang tepat dan boleh dihubungi perlu dinyatakan).

1.    Borang JPN.KC08 dilengkapkan.

2.    MyKad pemohon (salinan fotostat MyKad jika permohonan melalui pos).

3.    Pasport ASAL (salinan fotostat di dalam mukasurat yang mengandungi maklumat diri jika permohonan melalui pos).

4.    Daftar Perkahwinan ASAL.

5.    Akuan Berkanun  berkaitan kesilapan yang dipohon.

6.    Dokumen-dokumen sokongan lain (jika berkaitan).

1.    RM2.00 bagi bayaran permohonan.

2.    RM6.00 bagi bayaran pindaan  maklumat.

–        Sila klik sini

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan . Bagi urusan , sila gunakan borang asal

JPN.KC08 – Borang Permohonan Pembetulan Kesilapan Dalam Daftar Perkahwinan

Read more...

Carian / Cabutan Daftar Perkahwinan

Print Friendly and PDF

Permohonan ini adalah bertujuan untuk carian atau cabutan Daftar Perkahwinan bagi mereka yang pernah mendaftarkan perkahwinan.

  1. Pemohonan boleh dikemukakan di mana-mana kaunter JPN atau melalui pos kepada mana-mana pejabat Jabatan Pendaftaran Negara.

 

  1. Salah seorang daripada pasangan atau anak pasangan, ibu, bapa, abang, kakak, adik atau peguam yang diberikan surat wakil kuasa sahaja yang boleh menguruskan carian dan cabutan Daftar Perkahwinan. Pihak yang tidak berkaitan dengan perkahwinan pasangan TIDAK DIBENARKAN untuk menguruskan carian atau cabutan Daftar Perkahwinan.

 

 1. Peguam yang mengemukakan permohonan bagi pihak anakguamnya perlu mengemukakan maklumat lengkap termasuk nama dan nombor MyKad beliau serta menurunkan cop rasmi guaman di Borang JPN.KC09.
1. Borang JPN.KC09:

1.1. Bahagian A dilengkapkan:

1.1.1. Nama Pasangan Lelaki & dokumen pengenalan diri

1.1.2. Nama Pasangan Perempuan & dokumen pengenalan diri

1.2. Bahagian B dilengkapkan:

1.2.1. Tarikh dan Tempat Perkahwinan; atau

1.2.2. Tahun Carian 1.2.3. Tandakan jenis permohonan.

1.3. Bahagian C dilengkapkan:

1.3.1. Nama pemohon & dokumen pengenalan diri

1.3.2. Sebab-sebab permohonan

1.3.3. Tandatangan dan Cop Rasmi (jika agensi kerajaan/ peguam)

2. MyKad ASAL bagi Warganegara (salinan fotostat jika melalui pos).
3. Paspot ASAL (salinan fotostat di mukasurat maklumat diri)(Permohonan melalui pos atau kaunter)
4. Surat kuasa daripada pemilik Daftar Perkahwinan, jika berkaitan (ASAL)
5. Surat permohonan daripada pejabat peguam jika permohonan dibuat melalui peguam (ASAL)
6. Surat permohonan daripada Pemohon jika permohonan melalui pos (ASAL)
7. Dokumen sokongan tambahan contohnya bil elektrik, air, telefon dan lain-lain yang bersesuaian jika permohonan melalui pos.
8. Bayaran:

8.1. RM5.00 bayaran bagi setiap tahun yang dikehendaki bagi carian perkahwinan

8.2. RM50.00 bagi bayaran Cabutan Daftar Perkahwinan.

8.3. RM4.00 bagi bayaran Cabutan Daftar Perkahwinan di bawah Ordinan Pendaftaran Perkahwinan 1952.

  1. RM5.00 bayaran bagi setiap tahun yang dikehendaki bagi carian perkahwinan.

 

  1. RM50.00 bagi bayaran Cabutan Daftar Perkahwinan.

 

 1. RM4.00 bagi bayaran Cabutan Daftar Perkahwinan di bawah Ordinan Pendaftaran Perkahwinan 1952.

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan . Bagi urusan , sila gunakan borang asal

JPNKC09 – Borang Permohonan Carian / Cabutan

Read more...

Permohonan Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan.

Print Friendly and PDF

Permohonan ini adalah bertujuan untuk mendapatkan pengesahan taraf perkahwinan bagi warganegara Malaysia yang bukan Islam sahaja yang ingin berkahwin di luar negara.

1. Permohonan boleh dikemukakan di kaunter, Ibu Pejabat JPN, Putrajaya sahaja atau jika melalui pos yang perlu dialamatkan kepada.

Ketua Pengarah
Jabatan Pendaftaran Negara
(Bahagian Perkahwinan dan Perceraian)
No. 20, Persiaran Perdana
Presint 2
62551 PUTRAJAYA.
(Jika permohonan dihantar melalui pos, alamat surat menyurat yang tepat dan boleh dihubungi perlu dinyatakan).

2. Tempoh sahlaku Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan adalah 150 hari dari tarikh surat dikeluarkan.

  1. Borang JPN.KC09 wajib dilengkapkan sepenuhnya terutamanya nombor dokumen pengenalan dan nama pasangan serta tahun carian.

 

  1. MyKad  (salinan fotostat MyKad jika permohonan melalui pos).

 

  1. Salinan dokumen pengenalan diri yang mengandungi maklumat diri bagi bakal pasangan bukan warganegara Malaysia.

 

  1. Surat permohonan dengan menyatakan tujuan permohonan (ASAL)

 

  1. Akuan Berkanun Pemohon yang menyatakan status perkahwinan pemohon yang terkini. Jika pemohon berada di luar negara, akuan berkanun tersebut perlu dibuat di hadapan pihak Pejabat Perwakilan Malaysia di negara terdekat (ASAL)

 

  1. Pemohon perlu memberikan surat wakil kuasa kepada ibu, bapa,anak, abang, kakak, atau peguam untuk menguruskan permohonan ini, jika berkaitan (ASAL)

 

 1. Surat permohonan daripada pihak peguam berserta surat wakil kuasa dari pemohon jika permohonan dibuat melalui peguam (ASAL)

RM5.00 bayaran bagi setiap tahun yang dikehendaki bagi carian perkahwinan.

Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan yang telah dikeluarkan oleh Ibu Pejabat, Jabatan Pendaftaran Negara, Putrajaya dicadangkan untuk disahkan oleh Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra) di  Putrajaya, Kuching atau Kota Kinabalu sebelum boleh digunapakai di luar negara. Sila berhubung dengan perwakilan negara asing terdekat mengenai keperluan pihak mereka.

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan . Bagi urusan , sila gunakan borang asal

JPNKC09 – Borang Permohonan Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan

Read more...

Pendaftaran Semula Perkahwinan Bagi Pasangan Bukan Islam Yang Telah Didaftarkan Mengikut Undang-Undang Negara Asing Pada Atau Selepas 01.03.1982

Print Friendly and PDF
 1. Permohonan untuk pendaftaran semula perkahwinan bagi warganegara Malaysia bukan Islam yang mendaftarkan perkahwinan di bawah undang-undang negara asing.
 2. Pendaftaran semula ini tidak terpakai bagi warganegara asing yang telah mendapat status warganegara Malaysia selepas perkahwinan beliau didaftarkan mengikut undang-undang negara asing.
 1. Pasangan dikehendaki hadir ke kaunter JPN atau pejabat perwakilan Malaysia di luar negara semasa permohonan dan pendaftaran perkahwinan.
 2. Perkahwinan yang didaftarkan di bawah undang-undang negara asing wajib didaftarkan semula dalam tempoh 6 bulan di perwakilan Malaysia di negara berkenaan. Jika pasangan masuk ke Malaysia sebelum tamatnya tempoh 6 bulan daripada tarikh perkahwinan itu maka pengiraan tempoh 6 bulan itu akan bermula dari tarikh masuk terkini ke Malaysia yang tercatit di dalam pasport.
 3. Pendaftaran perkahwinan selepas tempoh 6 bulan akan dikenakan bayaran PENALTI.
 4. Perhatian: Seksyen 35, Akta 164:
  “ Jika seseorang dikehendaki oleh Seksyen 31 supaya hadir di hadapan seorang Pendaftar dan ianya tidak hadir dalam tempoh yang ditetapkan, maka ia boleh apabila disabitkan dikenakan penjara selama tempoh tidak lebih daripada satu tahun atau denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau kedua-duanya.”
1. Permohonan boleh dikemukakan di
a. Jabatan Pendaftaran Negara
b. Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara
2. Borang JPN.KC06 yang lengkap
3. MyKad ASAL (Warganegara Malaysia)
4. Pasport ASAL dan salinan fotostat mukasurat yang mengandungi maklumat diri serta tarikh ketibaan terkini ke Malaysia bagi warganegara Malaysia dan warganegara asing, jika berkaitan
5. Pasport ASAL dan salinan fotostat mukasurat yang mengandungi maklumat diri serta tarikh berada di negara berkenaan semasa pendaftaran perkahwinan dilakukan bagi warganegara Malaysia dan warganegara asing
6. Dokumen pengenalan diri yang digunakan untuk tujuan pendaftaran perkahwinan oleh warganegara asing berkenaan sekiranya berkaitan
7. Satu (1) keping gambar warna berukuran pasport bagi setiap pemohon.
8. Sijil perkahwinan luar negara (ASAL dan salinan fotostat)
8.1 Sijil perkahwinan dari negara India, Thailand, Indonesia, Filipina, Nigeria, Sri Lanka, Vietnam, Kemboja, Laos atau dari mana-mana negara lain sekiranya dikehendaki, perlu:
8.2 disahkan oleh pihak perwakilan Malaysia di negara pemohon. atau kedutaan negara pemohon di Malaysia, dan
8.3 disahkan semula oleh Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra) di Putrajaya, Kuching atau Kota Kinabalu.
8.4 Sijil Perkahwinan dikeluarkan oleh Kerajaan Vietnam perlu disahkan oleh Kedutaan Vietnam di Malaysia (ASAL ).
9. Sijil lahir bagi warganegara asing (ASAL dan salinan fotostat)
10. Dekri nisi mutlak (sijil perceraian), jika berkaitan (ASAL dan salinan fotostat)
11. Sijil / Daftar Kematian pasangan sebelum ini, jika berkaitan (ASAL dan salinan fotostat).
12. Surat daripada Kerajaan Myanmar yang mengesahkan   sijil perkahwinan di Myanmar adalah sah.
13. Surat pengesahan bahawa pemohon bukan beragama Islam dari kerajaannya (Iran, Iraq, Mesir, Algeria, Pakistan, Bangladesh atau negara Islam yang lain atau mana-mana negara lain sekiranya diperlukan).
14. Sila pastikan bahawa semua dokumen ASAL yang bukan dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris perlu disertakan dokumen terjemahan ASAL yang diterjemahkan oleh penterjemah bertauliah dan disertakan maklumat nama penterjemah, tandatangan, jawatan, maklumat untuk dihubungi dan tarikh terjemahan.

Bagi terjemahan yang dilakukan di Mahkamah Malaysia atau Institut Terjemahan dan Buku Malaysia tidak perlu mendapat pengesahan Pejabat Perwakilan Negara pemohon di Malaysia dan Kementerian Luar Negeri Malaysia di Putrajaya.

RM20.00 bagi bayaran Daftar Perkahwinan

Penalti bagi pendaftaran  lewat melebihi 6 bulan dari tarikh pendaftaran perkahwinan di luar Malaysia adalah:

 1. RM100.00 bagi tahun pertama.
 2. RM50.00 bagi setiap tahun berikut atau sebahagiannya.

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan . Bagi urusan , sila gunakan borang asal

JPNKC06-Borang Pendaftaran Perkahwinan

Read more...

Pendaftaran Semula Perkahwinan Bagi Pasangan Bukan Islam Yang Telah Berkahwin Mengikut Sesuatu Undang-Undang, Adat Atau Kelaziman Sebelum 01.03.1982

Print Friendly and PDF

1. Permohonan untuk pendaftaran semula perkahwinan bagi warganegara Malaysia bukan Islam yang berkahwin mengikut sesuatu undang-undang, agama, adat atau kelaziman sebelum 01.031982.
2. Pendaftaran semula ini tidak terpakai bagi warganegara asing yang telah mendapat status warganegara Malaysia selepas perkahwinan beliau didaftarkan mengikut undang-undang negara asing.

Pasangan dikehendaki hadir ke kaunter JPN semasa permohonan dan pendaftaran perkahwinan.

 1. Borang JPN.KC06 perlu dilengkapkan.
 2. MyKad.
 3. Jika perkahwinan  diupacarakan di luar Malaysia, bukti dokumen dan dokumen perjalanan perlu dikemukakan iaitu pasport ASAL Warganegara Malaysia dan warganegara asing serta salinan-salinan fotostat paspot yang mengandungi maklumat diri, tarikh ketibaan terkini ke Malaysia, dan maklumat tarikh masuk serta keluar  dari negara berkenaan semasa perkahwinan itu didaftarkan.
 4. Satu (1) keping gambar warna berukuran pasport bagi setiap pemohon.
 5. Daftar Perkahwinan ASAL dan salinan fotostat
 6. Daftar Kelahiran ASAL anak-anak dan salinan fotostat (jika ada).
 7. Kad jemputan perkahwinan (jika ada).
 8. Gambar perkahwinan mengikut undang-undang, adat, agama atau kelaziman (jika ada)
 9. Semua dokumen, jika berkaitan perlu diterjemahkan ke dalam  Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris oleh penterjemah bertauliah dan disertakan bersama permohonan.

RM20.00 bagi bayaran Daftar Perkahwinan

Perkahwinan, jika sah mengikut undang-undang, agama, adat atau kelaziman sebelum 01/03/1982, iaitu, tarikh penguatkuasaan Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 [Akta 164],  maka ia disifatkan sebagai telah didaftarkan. Oleh itu, pendaftaran perkahwinan bagi pasangan berkaitan adalah secara sukarela.

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan . Bagi urusan , sila gunakan borang asal

JPNKC06 – Borang Pendaftaran Perkahwinan

Read more...

Pendaftaran Perkahwinan Di Bawah Ordinan Pendaftaran Perkahwinan 1952

Print Friendly and PDF

Permohonan untuk pendaftaran  perkahwinan bagi:

a. pasangan yang beragama Islam yang berkahwin di Luar Negara mengikut Hukum Syarak ; atau

b. Anak Negeri Sabah yang bukan beragama Kristian yang berkahwin mengikut adat ; atau

c. Anak Negeri Sarawak yang bukan beragama Kristian yang berkahwin mengikut adat; atau

d. Orang Asli Semenanjung Malaysia yang bukan beragama Kristian yang berkahwin mengikut adat.

Pasangan dikehendaki hadir ke kaunter JPN semasa permohonan dan pendaftaran perkahwinan.

  1. Borang JPN.KC13 yang lengkap.

 

  1. MyKad.

 

  1. Pasport ASAL dan salinan fotostat mukasurat yang mengandungi maklumat diri serta tarikh ketibaan terkini ke Malaysia jika berkaitan.

 

  1. Pasport ASAL dan salinan fotostat mukasurat yang mengandungi maklumat diri serta tarikh berada di negara berkenaan semasa pendaftaran perkahwinan dilakukan jika berkaitan.

 

  1. Dokumen pengenalan diri yang digunakan untuk tujuan pendaftaran perkahwinan jika berkaitan

 

  1. Sijil Pernikahan (Hukum Syarak) luar negara ASAL serta Sijil Pendaftaran Semula Pernikahan dari Jabatan Agama Islam berkenaan dan salinan fotostat(bagi pasangan beragama Islam) jika berkaitan.

 

  1. Sijil Perkahwinan Adat yang ASAL daripada Majlis Adat Istiadat Bumiputera Sarawak / Mahkamah Anak Negeri Sabah / Jabatan Kemajuan Orang Asli dan salinan fotostat jika berkaitan.

 

  1. Daftar Kelahiran ASAL anak-anak dan salinan fotostat (jika ada).

 

  1. Kad Jemputan Perkahwinan (jika ada) (ASAL dan salinan fotostat) (jika ada)

 

  1. Gambar perkahwinan mengikut undang-undang, adat, agama atau kelaziman (jika ada)

 

  1. Dokumen sokongan yang lain sekiranya diperlukan

 

  1. Semua dokumen jika berkaitan perlu diterjemahkan ke dalam  Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris oleh penterjemah bertauliah dan disertakan bersama permohonan.Bagi terjemahan yang dilakukan di Mahkamah Malaysia atau Institut Terjemahan dan Buku Malaysia tidak perlu mendapat pengesahan Pejabat Perwakilan Negara pemohon di Malaysia dan Kementerian Luar Negeri

RM5.00 bagi bayaran Daftar Perkahwinan.

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan . Bagi urusan , sila gunakan borang asal

JPN.KC13 -Borang Pendaftaran Perkahwinan

Read more...

Pendaftaran Perkahwinan Bagi Pemohon Bukan Beragama Islam

Print Friendly, PDF & Email

1.    Pendaftaran perkahwinan adalah WAJIB bagi semua warganegara Malaysia yang bukan beragama Islam.
2.    Warganegara asing yang bukan beragama Islam dan tinggal di Malaysia boleh memohon untuk mendaftar perkahwinan di bawah akta ini.

3. Tempat pengupacaraan perkahwinan

 

a. Warganegara Malaysia

i. Jabatan Pendaftaran Negara

ii. Pejabat Perwakilan Malaysia di Luar Negara

iii.Gereja / Kuil / Persatuan

 

b. Pemegang MyPR / Pemegang MyKAS dengan Warganegara Malaysia / Pemegang MyPR/Pemegang MyKAS / Warganegara Asing

i. Jabatan Pendaftaran Negara

 

c. Warganegara Malaysia dengan Warganegara Asing

i. Pejabat Perwakilan Malaysia di Luar Negara

ii.Jabatan Pendaftaran Negara

 

d. Warganegara Asing

i.Jabatan Pendaftaran Negara

1. Pemohon dikehendaki  hadir ke kaunter Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) atau di Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara untuk mengemukakan permohonan pendaftaran perkahwinan.

2. Tempat permohonan adalah berdasarkan kepada alamat yang tertera dalam MyKad atau alamat tempat tinggal  di Malaysia (warganegara asing). Syarat ini tidak terpakai bagi permohonan pengupacaraan dan pendaftaran perkahwinan di gereja, kuil dan persatuan.

3. Pemohon hendaklah bermastautin 7 hari + 1 hari di daerah perkahwinan sebelum mengemukakan borang permohonan pendaftaran perkahwinan di pejabat JPN yang berkenaan. Syarat ini tidak terpakai bagi permohonan pengupacaraan dan pendaftaran perkahwinan di gereja, kuil dan persatuan.

4. Bagi permohonan pendaftaran perkahwinan di mana salah satu pihak atau kedua-duanya adalah warganegara  asing, pemohon dikehendaki mengemukakan permohonan di pejabat JPN. Pendaftaran perkahwinan melibatkan warganegara asing hanya dibenarkan di pejabat JPN sahaja.

5. Pendaftaran perkahwinan akan dilaksanakan selepas 21 hari + 1 hari dan tidak lebih daripada tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan diterima. Manakala bagi pemohon yang mengemukakan borang permohonan pendaftaran perkahwinan di Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara , permohonan akan dihantar ke pejabat JPN di mana tiap-tiap satu pihak kepada perkahwinan itu telah tinggal akhir sekali untuk dipamerkan sekurang-kurangnya 21 hari + 1 hari.

6. Pemohon polis / tentera WAJIB mengemukakan Surat Kebenaran Berkahwin yang dikeluarkan oleh ketua pejabat / markas berkenaan (letterhead Jabatan)

7. Jika berkaitan, lesen seperti dinyatakan di bawah perlu diperolehi sebelum permohonan pendaftaran perkahwinan dikemukakan kecuali permohonan lesen di bawah JPN.KC01E perlu dikemukakan selepas permohonan pendaftaran perkahwinan dibuat di JPN.

Bil. Jenis Lesen Lesen/ Persetujuan Yang Perlu Diperolehi Sebelum Permohonan Pendaftaran Perkahwinan & Bayaran Lesen/ Persetujuan Yang Perlu Diperolehi Selepas Permohonan Pendaftaran Perkahwinan & Bayaran
a. JPN.KC01A
Permohonan Lesen Bagi Pihak-Pihak yang mempunyai Talian Persaudaraan Yang Dilarang di bawah Seksyen 11 Akta 164 bagi seseorang Hindu di bawah Undang-undang atau adat Hindu (Tertakluk kepada kelulusan Ketua Menteri / Menteri Besar)
/
RM2.00 sekiranya diluluskan
b. JPN.KC01B (Persetujuan Bapa)
Persetujuan Perkahwinan Bagi Seseorang Yang telah Genap 18 tahun Tetapi Belum Genap 21 Tahun (Memerlukan kebenaran orang seperti yang disenaraikan di Seksyen 12 Akta 164)
/
Tiada bayaran dikenakan
c. JPN.KC01C (tanpa perlu menunggu 21 hari)
Permohonan Lesen Perkahwinan Tanpa Memerlukan Pemberitahuan Perkahwinan Dan Perakuan Untuk Perkahwinan di bawah Seksyen 21(1) Akta 164 (Tertakluk kepada kelulusan Ketua Menteri / Menteri Besar).
/
RM100.00 sekiranya diluluskan
Tempoh Sah Laku Lesen – 1 bulan dari tarikh kelulusan
d. JPN.KC01D
Permohonan Lesen Bagi Perempuan Berumur Di Bawah 18 Tahun Tetapi Telah Genap 16 Tahun di bawah Seksyen 21(2) Akta 164 (Tertakluk kepada kelulusan Ketua Menteri / Menteri Besar).
/
RM10.00 sekiranya diluluskan
Tempoh Sah Laku Lesen – 1 bulan dari tarikh kelulusan
e. JPN.KC01E (Perkahwinan Luar Pejabat)
Permohonan Lesen Untuk Mengupacarakan Perkahwinan Di Suatu Tempat Lain Daripada Pejabat Pendaftar di bawah Seksyen 21(3) Akta 164 (Tertakluk kepada kelulusan Ketua Menteri / Menteri Besar).
/
RM500.00 sekiranya diluluskan.
Tempoh Sah Laku Lesen – 1 bulan dari tarikh kelulusan

8. Warganegara asing perlu mengemukakan Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan yang dikeluarkan oleh Kerajaan pemohon warganegara asing. Affidavit/Notary Certificates/Apostille/Akuan Berkanun tidak diterima.

9. Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan dikeluarkan daripada Kerajaan Vietnam perlu disahkan oleh Kedutaan Vietnam di Malaysia.

10. Surat Pengesahan Pas Bagi Tujuan Perkahwinan Dengan Warganegara Asing daripada Jabatan Imigresen Putrajaya/Sabah/Sarawak/Labuan sekiranya diperlukan. Warganegara asing yang memegang pas pelajar WAJIB mendapat surat pengesahan pas ini.

11. Warganegara Myanmar perlu mengemukakan surat kebenaran untuk berkahwin di Malaysia daripada Kerajaannya.

12. Surat pengesahan bahawa pemohon bukan beragama Islam  dari Kerajaannya (Iran, Iraq, Mesir, Algeria, Pakistan, Bangladesh atau negara Islam yang lain atau mana-mana negara lain sekiranya diperlukan).

13. Bagi pemohonan pendaftaran perkahwinan di JPN Negeri atau Daerah selain JPN Putrajaya, pemohon WAJIB mengemukakan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Semakan Surat Akuan Bujang Luar Negara (Surat Kebenaran) melalui kaunter di Bahagian Perkahwinan dan Perceraian, Ibu Pejabat, Jabatan Pendaftaran Negara, Putrajaya atau melalui pos (Sabah, Sarawak dan Labuan) yang perlu dialamatkan kepada:

Ketua Pengarah
Jabatan Pendaftaran Negara
Bahagian Perkahwinan dan Perceraian
No. 20, Persiaran Perdana, Presint 2
62551 PUTRAJAYA

(Jika permohonan dihantar melalui pos, alamat surat menyurat yang tepat dan boleh dihubungi perlu dinyatakan).

14. Semasa pendaftaran perkahwinan, jika pemohon tidak memahami Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris, adalah menjadi tanggungjawab pemohon untuk menyediakan perkhidmatan jurubahasa.Bagi terjemahan yang dilakukan di Mahkamah Malaysia atau Institut Terjemahan dan Buku Malaysia tidak perlu mendapat pengesahan Pejabat Perwakilan Negara pemohon di Malaysia dan Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra).

15. Jika kedua-dua pasangan warganegara Malaysia yang ingin mendaftarkan perkahwinan mengikut adat atau ugama di gereja, kuil atau persatuan oleh Penolong Pendaftar Perkahwinan yang dilantik oleh Jabatan Pendaftaran Negara, mereka perlu hadir ke mana-mana pejabat Jabatan Pendaftaran Negara untuk mendapatkan pengesahan semakan maklumat perkahwinan di dalam borang permohonan serta bayaran Daftar Perkahwinan berjumlah RM20.00.

1. Borang JPN.KC02 yang dilengkapkan.

2. Satu(1) keping gambar warna berukuran pasport bagi setiap pemohon.

3. Warganegara Malaysia / PEMEGANG MyPR/MyKAS

3.1  MyKad, MyPR atau MyKAS Malaysia (masih sahlaku) yang ASAL.

3.2  Surat Kebenaran Berkahwin yang dikeluarkan oleh ketua pejabat / markas berkenaan untuk anggota polis dan tentera dengan letterhead Jabatan.

3.3  Akuan Berkanun sekiranya berkaitan.

4. Warganegara Asing

Bagi pemohonan pendaftaran perkahwinan di JPN Negeri atau JPN Daerah selain JPN Putrajaya, pemohon WAJIB mengemukakan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Semakan Surat Akuan Bujang Luar Negara (Surat Kebenaran) di Bahagian Perkahwinan dan Perceraian, Ibu Pejabat, Jabatan Pendaftaran Negara, Putrajaya atau melalui pos (bagi Sabah / Sarawak / Labuan) yang perlu dialamatkan kepada:

Ketua Pengarah
Jabatan Pendaftaran Negara
(Bahagian Perkahwinan dan Perceraian)
No. 20, Persiaran Perdana, Presint 2
62551 PUTRAJAYA

(Jika permohonan dihantar melalui pos, alamat surat menyurat yang tepat dan boleh dihubungi perlu dinyatakan).

Dokumen sokongan yang perlu dikemukakan untuk mendapatkan Keputusan Semakan Surat Akuan Bujang Luar Negara (Surat Kebenaran) adalah seperti berikut:

4.1 Surat permohonan yang menyatakan tujuan permohonan (permohonan melalui pos bagi Sabah/Sarawak/ Labuan)

4.2 Pasport ASAL dan salinan fotostat dalam mukasurat yang mengandungi maklumat diri, tarikh ketibaan terkini ke Malaysia dan visa / pas yang sahlaku bagi warganegara asing. SPECIAL PASS TIDAK DITERIMA.

4.3 Surat Pengesahan Pas Bagi Tujuan Perkahwinan Dengan Warganegara Asing daripada Jabatan Imigresen Putrajaya/Sabah/Sarawak/ Labuan (ASAL dan salinan fotostat) sekiranya perlu. Pemegang pas pelajar warga asing WAJIB mendapat surat pengesahan pas ini (ASAL dan salinan fotostat)

4.4 Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan yang dikeluarkan oleh Kerajaan pemohon warganegara asing (ASAL dan salinan fotostat) .

4.4.1.   disahkan oleh pihak perwakilan Malaysia di negara pemohon atau kedutaan negara pemohon di Malaysia.

Dan

4.4.2.   disahkan semula oleh Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra) di Putrajaya, Kuching atau Kota Kinabalu.

4.4.3.   Bagi Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan warganegara asing yang tidak mempunyai tempoh sahlaku akan disifatkan sebagai sah untuk 6 bulan dari tarikh surat tersebut dikeluarkan.

4.4.4   Affidavit/Notary Certificates/Apostille/Akuan Berkanun tidak diterima.

4.5 Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan dikeluarkan daripada Kerajaan Vietnam perlu disahkan oleh Kedutaan Vietnam di Malaysia (ASAL dan salinan fotostat).

4.6 Surat Kebenaran warganegara Myanmar untuk berkahwin di Malaysia daripada kerajaannya Myanmar  (ASAL dan salinan fotostat).

4.7  Surat Pengesahan bahawa pemohon bukan beragama Islam  dari Kerajaannya (Iran, Iraq, Mesir, Algeria, Pakistan, Bangladesh atau negara Islam yang lain atau mana-mana negara lain sekiranya diperlukan). (ASAL dan salinan fotostat)

4.8 Sijil lahir bagi warganegara asing (ASAL dan salinan fotostat)

4.9 Dekri nisi mutlak (sijil perceraian) (ASAL dan salinan fotostat), jika berkaitan.

4.10 Sijil / Daftar Kematian suami atau isteri (ASAL dan salinan fotostat), jika berkaitan.

5. Keputusan Semakan Surat Akuan Bujang Luar Negara (Surat Kebenaran) dikeluarkan JPN Putrajaya

6. Semua dokumen di atas, jika berkaitan perlu diterjemahkan ke dalam  Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris oleh penterjemah bertauliah dan disertakan Salinan Asal bersama permohonan. Dokumen terjemahan Asal dan salinan fotostat hendaklah mengandungi maklumat nama, tandatangan,jawatan dan maklumat untuk dihubungi dan tarikh terjemahan dilakukan. Bagi terjemahan yang dilakukan di Mahkamah Malaysia atau Institut Terjemahan dan Buku Malaysia tidak perlu mendapat pengesahan Pejabat Perwakilan Negara pemohon di Malaysia dan Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra).

7. Bagi pemohon yang tidak memahami Bahasa Malaysia, akuan di Bahagian D1 atau D2 di dalam Borang JPN.KC02 perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang difahaminya oleh jurubahasa bertauliah.

1. RM10.00 bagi bayaran Perakuan Perkahwinan.
2. RM20.00 bagi bayaran Daftar Perkahwinan.

Pasangan pengantin bersama 2 orang saksi yang boleh dipercayai dan berumur 21 tahun ke atas WAJIB:

1.Membawa MyKad ASAL (warganegara Malaysia) / Pasport  ASAL (Warganegara Asing);

2.Berpakaian sopan dan kemas (Baju T tanpa berkolar / Jeans / Selipar / Seluar Pendek adalah TIDAK DIBENARKAN).

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan . Bagi urusan , sila gunakan borang asal

JPN.KC02-Borang Permohonan, Pemberitahuan Perkahwinan&Akuan Berkanun@Bertulis_contoh

Read more...
Font Resize
X