Permohonan Cabutan Daftar Kad Pengenalan Dan Cabutan Daftar Alamat

Print Friendly and PDF

Mengikut Peraturan 12 (1) dan (2), Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 (Pindaan 2001) daftar tidaklah boleh dibuka untuk pemeriksaan oleh orang awam. Tiada pegawai awam, melainkan jika dibenarkan dengan wajar oleh Ketua Pengarah bagi maksud itu atau seorang pegawai polis pada menjalankan kuasa-kuasanya di bawah Bab XIII Kanun Prosedur Jenayah boleh memeriksa daftar itu;tetapi cabutan daripada daftar itu boleh, menurut budi bicara Ketua Pengarah dikeluarkan kepada pegawai awam atau pembayaran suatu fi yang ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan ini kepada mana-mana anggota orang awam.

1. Cabutan Daftar Kad Pengenalan (JPN.KP12)

1.1 Pemohon mestilah telah memiliki Kad Pengenalan.

1.2 Pemohon atau waris mesti hadir ke mana-mana Pejabat JPN.

1.3 Waris-waris terdekat adalah seperti berikut: –

1.3.1 Ibu atau Bapa pemilik

1.3.2 Ibu atau bapa angkat pemilik

1.3.3 Anak pemilik

1.3.4 Suami/Isteri

1.3.5 Datuk atau Nenek

1.3.6 Adik beradik kandung

1.3.7 Penjaga yang sah

1.4 Borang Permohonan JPN.KP02 (dapatkan di kaunter JPN) telah diisi dengan lengkap.

 

2. Cabutan Daftar Alamat (JPN.KP13)

2.1 Pemohon atau wakil (agensi kerajaan/agensi penguatkuasa/badan berkanun/firma guaman) mesti mengemukakan maklumat yang lengkap kepada Pejabat JPN melalui kaunter/emel rasmi Jabatan/surat untuk dibuat semakan terlebih dahulu.

2.2 Surat permohonan hendaklah dikemukakan oleh pemohon yang mempunyai kepala surat yang sah.

1. Cabutan Daftar Kad Pengenalan (JPN.KP12)

1.1 Pemohon/waris/wakil hendaklah hadir ke kaunter JPN atau pos permohonan ke Ibu Pejabat JPN Putrajaya atau Pejabat JPN Ibu Negeri.

 

2. Cabutan Daftar Alamat (JPN.KP13)

2.1 Pemohon atau wakil (agensi kerajaan/agensi penguatkuasa/badan berkanun/firma guaman) mesti mengemukakan maklumat yang lengkap kepada Pejabat JPN melalui kaunter/emel rasmi Jabatan/surat untuk dibuat semakan terlebih dahulu.

2.2 Surat permohonan hendaklah dikemukakan oleh pemohon yang mempunyai kepala surat yang sah.

2.3 Permohonan yang dibuat melalui emel hendaklah dihantar ke alamat seperti di Lampiran.

1. Cabutan Daftar Kad Pengenalan (JPN.KP12)

1.1 Dokumen yang dikemukakan oleh pemilik adalah seperti berikut:

i) Kad pengenalan pemohon atau salinannya; atau

ii) Permit Masuk; atau

iii) Lain-lain dokumen seperti Sijil Kelahiran, Sijil Kematian, Lesen Memandu, Pasport, buku bank atau lain-lain dokumen yang ada mencatatkan nombor kad pengenalan.

1.2 Dokumen yang dikemukakan oleh  waris terdekat adalah seperti berikut:

i) Kad pengenalan pemohon; atau

ii) Sijil Kelahiran pemohon dan pemilik ;atau

iii) Sijil Kematian,atau

iv) Sijil Nikah;atau

v) Lain-lain dokumen yang membuktikan hubungan dengan pemilik.

 

2. Cabutan Daftar Alamat (JPN.KP13)

2.1 Dokumen yang dikemukakan oleh wakil/ agensi kerajaan/agensi penguatkuasa/ badan berkanun/firma guaman.

i) Surat dari pihak guaman bagi pihak ketiga/wakil.

ii) Surat permohonan yang mempunyai kepala surat daripada agensi kerajaan/agensi penguatkuasa/badan berkanun/ firma guaman.

Bil Jenis Cabutan Bayaran Permohonan (RM)
1 Cabutan Daftar Kad Pengenalan (JPN.KP12) RM50.00
2 Cabutan Daftar Alamat (JPN.KP13) RM50.00

Jadual:Bayaran Fi Cabutan Daftar Kad Pengenalan Dan Cabutan Daftar Alamat

–Borang Permohonan JPN.KP02
Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan dan rujukan sahaja. Sila gunakan borang asal untuk permohonan Cabutan Daftar Kad Pengenalan.

Font Resize
X