Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan
Peta  Laman

Perkahwinan dan Perceraian


PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Rujuk soalan lazim di bawah :

Apakah yang akan terjadi kepada perkahwinan-perkahwinan yang diupacarakan tidak mengikuti peruntukan-peruntukan di bawah Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 ini ?

Sesuatu perkahwinan yang diupacarakan tidak mengikut peruntukan-peruntukan di bawah Akta adalah PERKAHWINAN TAKSAH. Selepas tarikh penguatkuasaan Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976, Akta 164, iaitu, pada 01.03.1982 semua perkahwinan bukan Islam WAJIB didaftarkan di bawah Akta tersebut dan perkahwinan tersebut bersifat monogami.

Apakah maksud PERKAHWINAN MONOGAMI?

Perkahwinan Monogami bermaksud selepas tarikh kuatkuasa Akta 164, seseorang yang telah berkahwin secara sah di bawah mana-mana undang-undang tidak boleh berkahwin lagi dengan sah dengan seseorang lain semasa perkahwinan ini masih berterusan sama ada di Malaysia atau di mana-mana negara lain.

Apakah hukuman yang dikenakan ke atas seseorang yang berkahwin lebih daripada satu?

Jika seseorang yang telah berkahwin dengan sah di bawah sesuatu undang-undang, agama, adat atau kelaziman berkahwin lagi dalam masa berterusnya perkahwinan itu dan dalam hayat suami atau isteri, maka ia disifatkan sebagai melakukan kesalahan di bawah Seksyen 494 Kanun Keseksaan.

Siapakah yang boleh mengupacarakan perkahwinan ?

Perkahwinan hanya boleh diupacarakan oleh seseorang yang telah dilantik sebagai Pendaftar Perkahwinan di bawa Akta 164 di Jabatan Pendaftaran Negara dan pejabat perwakilan Malaysia di luar negara atau Penolong Pendaftar Perkahwinan di kuil, gereja atau persatuan.

Bolehkah seseorang yang tidak dilantik sebagai Pendaftar Perkahwinan mengupacarakan sesuatu Perkahwinan ?

Tidak boleh. Adalah menjadi suatu kesalahan jika ia melakukannya dan jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara tidak lebih daripada 10 TAHUN dan DENDA tidak lebih daripada RM 15,000 (Lima Belas Ribu Ringgit Malaysia).

Jika pihak yang ingin berkahwin atau mendaftar perkahwinan didapati memberikan butir-butir peribadi yang palsu, apakah hukumannya ?

Jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak lebih daripada 3 tahun atau denda tidak lebih daripada RM 3,000.00 (Tiga Ribu Ringgit) atau kedua-duanya sekali.

Bolehkah tempoh selama 21 hari untuk mempamerkan Borang Permohonan, Pemberitahuan Perkahwinan Dan Akuan bertulis (JPN.KC02) DIKECUALIKAN untuk perkahwinan-perkahwinan yang akan diupacarakan di pejabat Jabatan Pendaftaran Negara ?

Boleh. Pihak yang ingin berkahwin itu boleh memohon untuk mendapatkan satu lesen khas di bawah Seksyen 21(1) Akta 164 iaitu, Permohonan Lesen Perkahwinan Tanpa Memerlukan Pemberitahuan Perkahwinan Dan Perakuan Untuk Perkahwinan (JPN.KC01C) daripada Penguasa Pendaftar Perkahwinan di negeri yang berkenaan. Bayaran untuk lesen khas ini, jika ia diluluskan, ialah RM 100.00 (Satu Ratus Ringgit Malaysia).

Bolehkah pendaftaran perkahwinan dilakukan di Persatuan / Kuil / Gereja?

Pendaftaran perkahwinan di bawah Akta 164 hanya boleh diupacarakan di Persatuan/Kuil/Gereja di mana pihak JPNM telah melantik Penolong Pendaftar Perkahwinan. Penolong Pendaftar Perkahwinan dikeluarkan Sijil Perlantikan bagi sesuatu tempoh tertentu untuk melaksanakan pendaftaran perkahwinan di tempat yang ditetapkan dalam sijil perlantikan mengikut Akta 164 serta perlu mematuhi arahan-arahan Jabatan. Pendaftaran Perkahwinan di Persatuan/Kuil/Gereja WAJIB diturut serta dengan pengupacaraan perkahwinan adat / agama di khalayak ramai. Tindakan akan diambil ke atas Penolong Pendaftar Perkahwinan yang hanya menjalankan pendaftaran perkahwinan sivil sahaja tanpa upacara perkahwinan mengikut adat / agama.

Bagi masyarakat Bumiputera Sabah dan Sarawak, dan Orang Asli, adakah wajib untuk mendaftarkan perkahwinan mereka di bawah Akta 164?

TIDAK. Perkahwinan yang diupacarakan di bawah adat-istiadat Anak-Anak Negeri Sabah dan Bumiputera Sarawak atau Orang Asli adalah diikhtiraf oleh Kerajaan Malaysia. Namun begitu, Sijil Berian atau Sijil Perkahwinan Adat-istiadat yang diragui itu perlu disahkan oleh Mahkamah Anak Negeri Sabah atau Mahkamah Adat Istiadat Sarawak atau Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Pasangan yang telah berkahwin di bawah adat-istiadat masing-masing TIDAK BOLEH mendaftarkan semula perkahwinan mereka itu di bawah Akta 164 di pejabat JPNM, sebaliknya boleh mendaftarkan perkahwinan adat tersebut di bawah Ordinan Pendaftaran Perkahwinan 1952 secara sukarela. Sekiranya ada pasangan yang ingin berkahwin di bawah Akta 164 dan tidak mahu berkahwin di bawah adat-istiadat masing-masing, maka pendaftaran perkahwinan boleh dilakukan mengikut prosidur di JPNM dan semua syarat dan peraturan di bawah Akta 164 perlu dipatuhi.

Apakah tindakan yang harus diambil sekiranya salah seorang warganegara atau kedua-dua pasangan warganegara berkahwin di luar negara di bawah undang-undang sivil negara berkenaan?

Pasangan perlu membuat pendaftaran semula perkahwinan di luar negara di bawah Seksyen 31 Akta 164 sama ada di pejabat JPN yang terdekat atau di pejabat perwakilan Malaysia di luar negara. Pendaftaran semula perkahwinan ini WAJIB dilakukan:

  1. dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh perkahwinan di luar Negara; atau
  2. dalam tempoh enam bulan selepas sahaja tiba di Malaysia (sebelum tamatnya tempoh enam bulan di (a) di atas dan pasangan telah pulang ke Malaysia)

Bayaran penalti akan dikenakan bagi pendaftaran lewat.

Apakah maksud Dekri Nisi Mutlak?

Dekri Nisi Mutlak adalah dokumen perceraian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi bagi pengesahan pembubaran sesuatu perkahwinan yang sah. Mahkamah Tinggi akan mengeluarkan dokumen Dekri Nisi terlebih dahulu dan selepas tiga (3) bulan akan mengeluarkan Dekri Nisi MUTLAK atas permohonan pemohon di mana tertera tarikh pembubaran perkahwinan berkenaan. Satu salinan ASAL atau salinan yang diakui sah oleh Mahkamah Tinggi berkenaan perlu diserahkan kepada Bahagian Perkahwinan dan Perceraian, Ibu Pejabat JPNM, Putrajaya untuk pengemaskinian rekod dan status perkahwinan.

Apakah yang harus dilakukan sekiranya Dekri Nisi Mutlak telah hilang dalam simpanan pemohon?

Pemohon boleh mendapatkan salinan Asal daripada peguam yang telah dilantik ataupun salinan yang diakui sah daripada Mahkamah Tinggi yang berkenaan.

Apakah syarat-syarat yang perlu dipatuhi jika pihak yang berkahwin itu ingin membuat petisyen perceraian?

Syarat –syaratnya ialah tempoh perkahwinan mestilah telah genap dua (2) tahun. Sekiranya kedua-dua pihak yang berkahwin itu bersetuju untuk perceraian maka mereka boleh memasukkan petisyen perceraian di Mahkamah Tinggi. Namun, jika salah satu pihak tidak bersetuju untuk bercerai, maka rujukkan kepada Tribunal Perkahwinan di Jabatan Pendaftaran Negara hendaklah dilakukan terlebih dahulu.

Walau bagaimanapun, seseorang Hakim mahkamah boleh, atas sesuatu permohonan yang dibuat kepadanya, membenarkan sesuatu petisyen untuk perceraian diserahkan dalam tempoh tertentu (sebelum tempoh dua tahun dari tarikh perkahwinan) atas alasan bahawa hal itu adalah suatu hal yang terbit dari hal keadaan atau kesusahan yang luar biasa yang dideritai oleh pempetisyen itu, tetapi pada memutuskan permohonan itu Hakim hendaklah memberi perhatian kepada kepentingan seseorang anak dari perkahwinan itu dan kepada soalan sama ada ada kebarangkalian yang munasabah bagi pihak-pihak itu berdamai dalam tempoh dua tahun dari tarih perkahwinan itu.

Apakah langkah yang wajar diambil jika perkahwinan diupacarakan di luar negara di bawah undang-undang sivil negara asing dan juga telah bercerai di Mahkamah negara asing tersebut?

Bagi perkahwinan sivil yang diupacarakan di luar negara dan perceraian juga di bawah undang-undang negara asing berkenaan, pihak warganegara Malaysia kepada perkahwinan itu perlu mendapatkan Perintah Deklarasi daripada Mahkamah Tinggi di Malaysia selaras dengan Seksyen 107(3) Akta 164. Walaupun perkahwinan di luar negara itu ada didaftarkan semula di Pejabat Perwakilan Malaysia atau JPN di bawah Seksyen 31, namun Pendaftar Besar Perkahwinan tidak ada kuasa untuk mendaftarkan terus Dokumen Perceraian daripada Mahkamah Luar Negara tersebut tanpa Perintah Deklarasi daripada Mahkamah Tinggi Malaysia. Oleh itu, pasangan kepada perkahwinan tersebut hendaklah mendapatkan perintah Deklarasi daripada Mahkamah Tinggi Malaysia dan mengemukakan perintah yang asal bersama dokumen perceraian tersebut kepada JPN untuk tujuan pengemaskinian rekod.

TRIBUNAL PERKAHWINAN

Rujuk saolan lazim di bawah :

Apakah makna Badan Pendamai?

Badan Pendamai ertinya:-

sesuatu majlis yang ditubuhkan bagi maksud perdamaian oleh pihak berkuasa yang berkenaan bagi sesuatu agama, puak, kaum, atau persatuan; atau sesuatu Tribunal Perkahwinan di Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia di Negeri / Daerah; atau mana-mana badan lain yang diluluskan oleh Menteri melalui pemberitahu dalam Warta.

Siapakah yang boleh dilantik sebagai seorang Ahli Tribunal Perkahwinan?

Selain daripada pegawai dan kakitangan JPNM, pegawai-pegawai daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), ahli-ahli NGO, pesara pegawai kerajaan dan orang perseorangan yang berminat serta mempunyai kelayakan atau pengalaman dalam bidang psikologi, kaunseling dan bimbingan boleh dilantik sebagai ahli tribunal.

Dalam keadaan apakah pihak kepada perkahwinan itu TIDAK PERLU merujuk kepada Tribunal Perkahwinan?

Pengecualian bagi rujukkan ke Tribunal Perkahwinan sekiranya:-

(i) Salah satu pihak kepada perkahwinan itu telah memeluk agama Islam;

(ii) Kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu bersetuju untuk bercerai secara persetujuan bersama.

(iii) Sipetisyen ditinggal langsung oleh suami isterinya dan ia tidak tahu di mana suami isterinya berada.

(iv) Pihak menentang itu tinggal di luar negeri dan ia tidak mungkin masuk ke Malaysia dalam tempoh 6 bulan

selepas tarikh petisyen itu.

(v) Pihak menentang itu dikehendaki hadir di hadapan suatu badan pendamai dan telah sengaja tidak hadir

(vi) Pihak menentang itu dipenjara selama tempoh lima tahun dan lebih

(vii)Sipetisyen mengatakan bahawa pihak menentang itu menghidap adalah menghidap sakit otak yang tidak dapat diubatkan.

(ix)Mahkamah berpuas hati bahawa ada hal keadaan yang terkecuali yang menyebabkan rujukkan kepada suatu badan pendamai tidak praktik

Bagaimanakah cara merujukkan masalah kepada Tribunal Perkahwinan di pejabat Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)?

Sipetisyen perlu memasukkan permohonan di pejabat JPN yang terdekat. Sekiranya kedua-dua pihak menetap di kawasan yang berlainan, maka permohonan Tribunal Perkahwinan hendaklah dimasukkan di pejabat JPN tempat tinggal bersama akhir sekali. Pemohon dikehendaki melengkapkan dan menandatangani sendiri Borang JPN.KC14 dan menyerahkannya ke kaunter Bahagian Perkahwinan dan Perceraian, JPN.

SURAT PENGESAHAN TARAF PERKAHWINAN

Rujuk soalan lazim di bawah :

Mengapakah Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan hanya dikeluarkan di Ibu pejabat, Jabatan Pendaftaran Negara, Putrajaya dan bukannya di cawangan Negeri?

Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan dikeluarkan kepada warganegara Malaysia yang ingin berurusan rasmi di luar negara sama ada untuk bekerja, belajar, berkahwin, pembelian hartanah atau semakan pihak-pihak berkuasa di luar negara. Surat itu WAJIB disahkan oleh pihak Bahagian Konsular, Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) di Putrajaya sebelum boleh digunapakai di luar negara. Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan dikeluarkan oleh Pendaftar Besar Perkahwinan di Ibu pejabat JPN Putrajaya sebagai penjaga rekod perkahwinan bagi warganegara bukan Islam di seluruh Malaysia.

Saya dan pasangan saya adalah orang Cina, beragama Buddha dan kami berdua berasal daripada Negeri Perak. Memandangkan kami bekerja di Kuala Lumpur, kami bercadang untuk mengadakan majlis pengupacaraan perkahwinan adat/agama Cina dan pendaftaran sivil di salah sebuah kuil di Klang, Selangor. Apakah prosidur / syarat yang wajar kami ikuti?
  • Anda dan pasangan perlu mendapatkan Borang Permohonan Pendaftaran Perkahwinan (Borang JPN.KC02) di mana-mana pejabat JPN Negeri/Daerah/Daerah Kecil/Cawangan yang terdekat.
  • Anda dan pasangan perlu membuat Akuan Berkanun di Bahagian D.2 dalam Borang JPN.KC02 di hadapan seorang Pesuruhjaya Sumpah ataupun Majistret di mahkamah.
  • Ketiga, pasangan perlu hadir ke mana-mana pejabat JPN Negeri/Daerah/Daerah Kecil/Cawangan (Bahagian Perkahwinan) untuk
  1. membuat semakan dan pengesahan maklumat diri dan status perkahwinan;
  2. mendapatkan Cop Pengesahan di muka hadapan Borang JPN.KC02; dan
  3. membuat bayaran RM20.00.
  • Sila serahkan Borang JPN.KC02 bersama resit bayaran RM20.00 kepada Penolong Pendaftar Perkahwinan di kuil yang berkenaan untuk proses pengupacaraan dan pendaftaran perkahwinan.
Di manakah Borang Permohonan Pendaftaran Perkahwinan (Borang JPN.KC02) boleh didapati?

Pasangan boleh mendapatkan Borang Permohonan Pendaftaran Perkahwinan (Borang JPN.KC02) di Kaunter Perkahwinan, pejabat JPN Negeri/Daerah/Daerah Kecil/Cawangan.

Apakah dokumen yang perlu diserahkan di kaunter perkahwinan semasa saya dan pasangan saya hadir ke pejabat JPN untuk membuat semakan maklumat diri serta status perkahwinan?

Borang JPN.KC02 yang telah dibuat sumpah Akuan Berkanun di Bahagian D.2 di hadapan seorang Pesuruhjaya Sumpah / Justice of Peace / Majistret di mahkamah dan MyKad masing-masing. Pasangan wajib hadir bersama.

Berapakah jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh pasangan untuk membuat pendaftaran perkahwinan di Kuil/Gereja/Persatuan?

RM20.00 sahaja. Bayaran perlu dibuat di kaunter perkahwinan, pejabat JPN dan resit bayaran akan dikeluarkan atas nama pasangan lelaki.

Bolehkah salah seorang daripada pasangan yang hendak berkahwin itu hadir ke kaunter JPN untuk membuat semakan maklumat diri dan status perkahwinan serta mendapatkan Cop Pengesahan di muka hadapan Borang JPN.KC02 tersebut?

TIDAK BOLEH. Langkah ini bagi memastikan pihak lelaki dan perempuan yang bakal berkahwin itu mengetahui maklumat dan status perkahwinan pasangan masing-masing sebelum mengemukakan permohonan pendaftaran perkahwinan di Kuil/Gereja/Persatuan.

Bolehkah PPP membuat semakan maklumat pemohon dalam Borang JPN.KC02 bagi pihak pemohon di pejabat JPN.

TIDAK BOLEH. Pasangan yang bakal berkahwin hendaklah serius dan komited dalam menguruskan urusan permohonan pendaftaran perkahwinan mereka. Kehadiran pasangan ke kaunter JPN adalah memastikan data peribadi dilindungi dan tidak didedahkan kepada pihak Ketiga, mengurangkan risiko data peribadi disalahguna dan mendapatkan penjelasan secara insitu sekiranya terdapat perkara berbangkit yang memerlukan pengesahan dan penjelasan lanjut.

Bolehkah PPP di Persatuan Hakka (yang mewakili sesuatu suku kaum Cina) mengupacarakan dan mendaftarkan perkahwinan untuk semua orang Cina?

Tidak boleh. PPP di Persatuan Hakka yang mewakili sesuatu suku kaum Cina berkenaan (Hakka) dilantik untuk mewakili puak/kaum Hakka sahaja maka pengupacaraan dan pendaftaran perkahwinan adat istiadat / kelaziman hanya boleh dilaksanakan untuk puak/kaum Hakka sahaja. Salah seorang daripada pasangan mestilah terdiri daripada suku kaum Cina berkenaan (Hakka).

PENGIKTIRAFAN DAN PENSIJILAN
cert1
cert2
cert3
cert4
cert5

Ibu Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara Putrajaya, 
No 20, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan ,
62551 Wilayah Persekutuan Putrajaya. 

Telefon: 03-8000 8000  Faks: 03-8880 8288 
Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
© Hakcipta Terpelihara 2021 - Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia
Kemaskini: