Permohonan Pindaan Butiran Kad Pengenalan

Print Friendly and PDF

Menurut Peraturan 14, Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990(Pindaan 2007) setiap orang yang memiliki kad pengenalan dan mendapati di dalam kad pengenalan mengandungi butir-butir yang pada pengetahuannya adalah tidak betul hendaklah memohon pindaan butiran kad pengenalan.

1. Pemohon mestilah hadir dimana-mana kaunter JPN

2. Pemohon telah memiliki Kad Pengenalan. Pemohon yang belum memiliki Kad Pengenalan tidak layak memohon.

3. Borang Permohonan JPN.KP16 (dapatkan di kaunter JPN) telah diisi dengan lengkap.

Pemohon dikehendaki datang ke Kaunter JPN dan membawa dokumen yang perlu dikemukakan (asal dan salinan).

1. Dokumen Pemohon (Asal dan Salinan)

1.1. Surat Akuan Berkanun (jika pemohon berumur kurang 18 tahun, Akuan Berkanun hendaklah dibuat oleh ibu atau bapa atau*penjaga.*Penjaga adalah datuk atau nenek atau ibu saudara atau bapa saudara atau kakak atau abang yang berusia melebihi 21 tahun).

1.2. Kad Pengenalan pemohon.

1.3. Sijil Kelahiran atau Sijil Anak Angkat atau Sijil Warganegara atau Pengesahan Taraf Warganegara atau Permit Masuk (yang mana berkaitan).

1.4. Pasport (jika ada).

1.5. Dokumen sokongan lain yang berkaitan dengan permohonan seperti:

1.5.1. Kad Memeluk Agama Islam daripada Jabatan Agama Islam atau Majlis Agama Islam Negeribagi mereka yang memeluk agama Islam tidak kira sama ada menukar nama atau mengekalkan nama asal; atau

1.5.2. Perintah Mahkamah Syariah atau Pengesahan Majlis Agama Islam atau Jabatan Agama Islam bagi permohonan pertukaran agama daripada Islam kepada bukan Islam dan pertukaran nama Islam kepada nama bukan Islam; atau

1.5.3. Sijil Baptisma atau Surat pengesahan memeluk agama Buddha atau Hindu atau Sikhisma bagi permohonan menukar agama yang melibatkan pertukaran nama. Jika mengekalkan nama asal, hanya perlu mengisi Lampiran “A” di kaunter dan permohonan diterima tanpa perlu mengemukakan dokumen-dokumen sokongan seperti di atas; atau

1.5.4. Daftar Perkahwinan KC07 yang dikeluarkan oleh JPN bagi permohonan untuk memasukkan nama suami bagi mereka yang berkahwin dengan warganegara asing sahaja; atau

1.5.5. Lain-lain dokumen yang diperlukan oleh Jabatan untuk menyokong permohonan pindaan.

1.5.6 Bagi pertukaran alamat, perlu mengemukakan Bil elektrik /bil air / bil pembentungan / bil utiliti / cukai pintu / cukai taksiran / borang taksiran cukai pendapatan/ perjanjian jual beli rumah/ perjanjian atau resit sewa rumah / dokumen sokongan dari Penghulu/ Ketua Kampung/ Tuai Rumah / ADUN / Ahli Parlimen / Majikan/ Angkatan Tentera Malaysia (ATM) atau lain-lain dokumen seumpamanya. (ASAL ATAU SALINAN YANG DISAHKAN)

1    Bayaran Proses Pindaan Butiran (Warganegara atau Bukan Warganegara): RM10.00

2    Jika permohonan Pindaan Butiran diluluskan, bayaran permohonan gantian Kad akan dikenakan seperti berikut:

2.1    Warganegara: RM10.00

2.2    Bukan Warganegara: RM40.00

Makluman: Borang dalam portal ini hanya untuk panduan. Tidak digalakkan untuk mencetak dan menggunakan borang tersebut untuk berurusan . Bagi urusan , sila gunakan borang asal

Borang Permohonan JPN.KP16 (dapatkan di kaunter JPN) telah diisi dengan lengkap.

Font Resize
X